menu

Wettelijke kennisgeving (29 mei 2018)

Informatie betreffende de uitgever, de beheerder en de ontwikkeling van de Website

iRaiser publiceert deze website om regelmatig actuele informatie over het bedrijf te verstrekken aan zowel zijn medewerkers als aan het publiek dat beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in iRaiser en de toepassingen van het bedrijf. Het gebruik van deze website is onderworpen aan naleving van de voorwaarden zoals hieronder beschreven en aan de toepasselijke wetgeving in Frankrijk.

De website ‘iraiser.fr’ en ‘iraiser.eu’ (hierna te noemen: ‘de Website’) is gemaakt door Moze Studio (www.mozestudio.com) dat statutair gevestigd is te via Merano 16, 20127 Milaan (Italië), +39 (0)2 87168756. De Website wordt gepubliceerd door iRaiser, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht, met een aandelenkapitaal van 5.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nantes onder nummer 539 250
571, statutair gevestigd te 199 route de Clisson, 44320 Saint-Sébastien-sur-Loire (Frankrijk).

E-mail adres: contact@iraiser.eu
Redactioneel directeur: Tony Bourdier
Leidinggevende verantwoordelijk voor de website: Tony Bourdier

Deze website en de bijbehorende gegevens worden beheerd door Runiso, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 2 300 000 euros, ingeschreven in het handelsregister van Paris onder nummer 423 093 459, statutair gevestigd te 63-65 boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE,

De ontwikkeling en het onderhoud van de website worden verzorgd door iRaiser. Alle computergegevens over u worden strikt vertrouwelijk behandeld en twee keer versleuteld.
Het bedrijf iRaiser is gericht op het waarborgen van het hoogste veiligheidsniveau bij zijn oplossingen.
Door de website te bezoeken, verbindt u zich tot naleving van de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving. iRaiser behoudt zich het recht voor om de toegangsprocedure voor de website, evenals de desbetreffende wettelijke kennisgeving, te allen tijde te wijzigen of bij te werken.

Gebruikers dienen zich te houden aan de gewijzigde en bijgewerkte procedure en moeten om die reden dit onderdeel op regelmatige basis raadplegen om de voorwaarden van de toepasselijke wettelijke kennisgeving te bekijken. iRaiser behoudt zicht het recht voor om, onaangekondigd en zonder voorafgaande kennisgevingsplicht jegens u, de website geheel of ten dele te wijzigen of te verwijderen. Een dergelijk proces leidt niet tot enige
aansprakelijkheid van iRaiser.

Eenieder die de Website bezoekt, gaat akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden:

Intellectuele eigendom en fotocredits

Intellectuele eigendomsrechten

Reproductie via een medium van de Website en van de werken die erop staan, is toegestaan, mits dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt gedaan, met uitzondering van het gebruik voor commerciële doeleinden en/of reclamedoeleinden, tenzij dit in overeenstemming wordt gedaan met de bepalingen van artikel L. 122-5 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen, is ieder(e) reproductie, representatie, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van de volledige of gedeeltelijke Website of van de werken die erop staan, zonder dat hiervoor de voorafgaande toestemming van de uitgever is verkregen, strikt verboden, en vormt een schending van het auteursrecht die kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Reproductie, representatie of imitatie door een internetgebruikers is, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van de vermelde handelsmerken, verboden en vormt een schending van het auteursrecht die kan leiden tot gerechtelijke stappen. Evenzo is reproductie, representatie of imitatie van de namen, aanduidingen en onderscheidende tekens die eigendom zijn van het bedrijf iRaiser verboden en vormt een schending van het auteursrecht die kan leiden tot gerechtelijke stappen. De namen, aanduidingen en onderscheidende tekens die worden vermeld en/of gereproduceerd op de Website door het bedrijf iRaiser zijn de eigendom van de klanten van het bedrijf iRaiser.

Beeldrechten

Eenieder die te zien is in de reclamefilms en foto’s die op deze website zijn gepubliceerd, heeft toestemming verleend voor het gebruik van zijn of haar afbeelding in het kader van de campagnes die door de adverteerders zijn opgezet.
Evenzo heeft elke medewerker en leidinggevende van iRaiser wiens afbeelding op deze website is gebruikt, toestemming verleend voor het gebruik van deze visuele documenten in het kader van de website, doch alleen binnen het genoemde kader.

Gebruikers van de Website mogen deze films en foto’s niet reproduceren, representeren of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iRaiser hiervoor.Het gebruik (zelfs ten dele) van deze documenten in strijd met vorenstaande verplichting kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Fotocredits

De aankoop en het gebruik op deze website van afbeeldingen, iconen en video’s vinden plaats middels een licentie van Shutterstock.com, Fotolia.com, Canva.com en Icomoon.io.

Persoonsgegevens

Tijdens hun bezoek aan de website en bepaalde webpagina’s ervan, kunnen internetgebruikers persoonsgegevens aan iRaiser verstrekken. Het verstrekken van dergelijke informatie of gegevens is optioneel. De aldus verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend door iRaiser of andere leden van het zakelijk netwerk van iRaiser gebruikt
ten behoeve van enquêtes, analyses of onderzoeken.

De informatie die via het contactformulier wordt verkregen, wordt door iRaiser opgeslagen in een digitaal bestand, zodat het bedrijf voor commerciële doeleinden opnieuw contact kan opnemen met degenen die de informatie hebben verstrekt. Deze informatie wordt maximaal 6 maanden bewaard en wordt gebruikt door de marketingafdelingen, die zich allemaal in Frankrijk bevinden.

De informatie die via de aanmeldingsformulieren wordt verkregen, wordt door iRaiser opgeslagen in een digitaal bestand en gebruikt om de gebruikers van onze software e-mails met technische informatie, gebruikershandleidingen en uitnodigingen te sturen voor het bijwonen van evenementen die samenhangen met onze software en om lijsten op te stellen van deelnemers die zich hebben aangemeld voor de evenementen. Deze worden gedurende drie jaar opgeslagen ten behoeve van de afdelingen support, verkoop en de technische afdelingen, die zich allemaal in Frankrijk bevinden.

In overeenstemming met de Franse wet inzake IT en burgerlijke vrijheden, kunt u gebruikmaken van uw recht op inzage in de gegevens over u en kunt u de genoemde gegevens rectificeren door contact op te nemen met onze afdeling communicatie via rgpd@iraiser.eu. Uw verzoek moet vergezeld gaan met een kopie van een identiteitsbewijs waar uw handtekening op staat. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord dient te worden verstuurd. iRaiser heeft na ontvangst van het verzoek een maand de tijd om, afhankelijk van het door u ingediende verzoek, u de gevraagde informatie toe te sturen dan wel deze toe te voegen of te verwijderen.

In het geval dat u het formulier heeft ingevuld en heeft aangegeven dat u e-mails van iRaiser wilt ontvangen over informatie en voorstellen, behoudt u de mogelijkheid om deze beslissing te allen tijde terug te draaien. Dit kunt u doen door ofwel op de hiervoor bestemde link onderaan de ontvangen e-mails te klikken, ofwel door een e-mail met in de onderwerpregel ‘désabonnement’ (afmelden) te sturen naar het volgende adres: rgpd@iraiser.eu.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Verder willen we u nog informeren over ‘Bloctel’, het Franse bel-mij-niet-register. U kunt zich aanmelden via https://conso.bloctel.fr/

Hyperlinks

Hyperlinks naar de Website mogen alleen worden aangemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf iRaiser. Het bedrijf iRaiser kan onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor het bieden van toegang tot de websites via de hyperlinks van deze Website, voor de content van deze websites, of voor de producten en diensten die al dan niet direct via deze websites ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Het bedrijf iRaiser zal alles in het werk stellen om te waarborgen dat de informatie die op deze Website wordt verstrekt nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de content te allen tijde te corrigeren of te wijzigen zonder dat iRaiser voor deze handelingen aansprakelijk kan worden gesteld. Als gevolg hiervan waarborgt het bedrijf iRaiser de nauwkeurigheid en volledigheid van de op deze Website ter beschikking staande informatie niet en zal iRaiser geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies dat al dan niet direct wordt geleden door het gebruik ervan of door de geloofwaardigheid die wordt gehecht aan dergelijke informatie.

Toepasselijke wetgeving

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is Frans recht van toepassing en de voorwaarden zullen worden uitgelegd overeenkomstig dit recht, waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn. Mocht een van deze bepalingen ongeldig of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Top